OCP przewoźnika

OCP przewoźnika

Przedsiębiorstwa transportowe działające na polskim rynku przewozowym, są zobowiązane do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OCP przewoźnika. Ale to ochrona podstawowa, która nie spełnia wszystkich wymagań firm zajmujących się zarobkowym przewozem drogowym. Dla wszystkich firm świadczących usługi transportowe dostępne jest ubezpieczenie OCP przewoźnika które nie jest obowiązkowe, ale bardzo popularne wśród przedsiębiorców. Posiadanie takiej polisy skutecznie zabezpiecza interesy przewoźnika oraz kontrahenta, który powierza towar do transportu. OCP jest zawierane na okres 12 miesięcy, po upływie których musi zostać zawarta kolejna umowa ubezpieczeniowa.

Po co polisa OCP przewoźnika?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika jest niezbędne dla zdobywania nowych kontrahentów, zatrzymania starych oraz zachowania płynności finansowej firmy. Od momentu przyjęcia od klienta ładunku, to przewoźnik ponosi za niego odpowiedzialność do czasu przekazania towaru odbiorcy. Firmy transportowe posiadające aktualną polisę OCP przewoźnika https://www.fullpolisa.pl/wylicz-skladke/ubezpieczenie-ocp-przewoznika/ są cenione na rynku ze względu na dbałość nie tylko o swoje interesy, ale również klienta.

Co pokrywa ubezpieczenie OCP? Uszkodzenie częściowe i całościowe towaru, zniszczenie ładunku, opóźnienia w dostawie, kradzież. Jednak otrzymanie wypłaty odszkodowania może być obwarowane różnymi wykluczeniami na które trzeba zwrócić szczególną uwagę. Posiadając wykupioną polisę przewoźnik znacznie ogranicza straty finansowe wynikające z nieprawidłowego wykonania umowy. Ponadto kontrahent uzyskuje od ubezpieczyciela odszkodowanie za szkody w towarze.   

Rodzaje ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – OCP przewoźnika

Firmy transportowe działające obecnie na rynku wykonują transport krajowy i międzynarodowy i mogą zawierać stosowane OCP przewoźnika z różnicami, w warunkach które mają związek z konwencją CMR (zarobkowy międzynarodowy transport drogowy). W przypadku transportu krajowego przepisami obowiązującymi jest prawo przewozowe.

Aby uniknąć odpowiedzialności za uszkodzenie ładunku kierowca powinien zadbać o:

  • Prawidłowe zabezpieczenie ładunku pasami transportowymi i przewożenie towarów w odpowiednich warunkach temperaturowych.
  • Kierowca musi dokonywać postoju w miejscach oświetlonych, monitorowanych które można uznać za bezpieczne. Powinien też sprawować stały nadzór nad samochodem. Warto zadbać o pojawienie w umowie OCP przewoźnika klauzuli postojowej, które będzie regulowała takie zagadnienia.
  • Prawidłowe przygotowanie ładunku do rozładowania w magazynie odbiorcy.
  • Ładunek można przekazać tylko osobie uprawnionej.
  • Kierowca przewożący towar musi poruszać się pojazdem zgodnie z zasadami ruchu drogowego i przestrzegać wszystkich przepisów. Ważne jest także przestrzeganie czasu pracy, ponieważ do wypadku drogowego może dojść wskutek przemęczenia i znużenia kierowcy.

Popyt na wykup ubezpieczenia OCP przewoźnika

Przedsiębiorcy prowadzący działalność transportową mają coraz większą świadomość odpowiedzialności za powierzony towar i decydując się na wykup OCP przewoźnika, zwracają uwagę już nie tylko na koszt. A to oznacza, że najważniejsza jest odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej za świadczone usługi przewozowe. Przedsiębiorcy wiedzą jakie ryzyko ponoszą podejmując się zarobkowego przewozu drogowego. Z tego właśnie powodu, decydują się na rozszerzenie OCP i zwiększenie zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela w realizowaniu szkód.

OCP przewoźnika
OCP przewoźnika

Warunki ubezpieczenia OCP przewoźnika mogą się różnić w zależności od danego ubezpieczyciela, oferty, wyłączeń i klauzul dodatkowych (rozszerzenie polisy). Udając się do towarzystwa ubezpieczeniowego trzeba negocjować zapisy umowy, aby była ona w 100% dopasowana do działalności gospodarczej. Jeżeli przedsiębiorca przewozi przede wszystkim towary łatwo psujące się, w polisie powinna znajdować się klauzula znosząca odpowiedzialność przewoźnika w zakresie zniszczenia towaru w przypadku awarii agregatu chłodniczego.  

Najczęściej z zakresu ochrony ubezpieczeniem OCP usuwa się takie zdarzenia jak: rażące niedbalstwo kierowców, kradzież ładunku na postoju w miejscach uznanych za niedozwolone (zgodnie z zapisami polisy). Dotyczy to także wydania towaru osobie do tego nieuprawnionej.

Jakimi kryteriami powinien kierować się przedsiębiorca wykupując OCP przewoźnika?

Do takich kryteriów należą warunki ubezpieczenia a przede wszystkim:

  • Suma gwarancyjna– a stanowi ją górna granica dla odpowiedzialności ubezpieczyciela. W tym przypadku właściciel firmy przewozowej musi uwzględnić wartość towarów które podlegają transportowi. Ważne! Najlepiej ustalić w umowie sumę gwarancyjną dla jednego zdarzenia.
  • Wymagania odnośnie parkowania pojazdów– czy kierowca przewożący towar będzie miał możliwość postoju tylko w miejscach strzeżonych?
  • Zasięg terytorialny OCP przewoźnika – krajowy czy również międzynarodowy?
  • Rozszerzenie zakresu polisy o odpowiedzialność podwykonawców.  

Trzeba zawsze pamiętać o wykluczeniach które ograniczają odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku powstania szkody. Należą do nich: siła wyższa, przewożenie cennych rzeczy takich jak dzieła sztuki, biżuteria, pieniądze. Do wykluczeni może należeć rozbój i transport żywych zwierząt. Przed wybraniem konkretnego ubezpieczenia https://www.linkedin.com/company/ocp-przewoznika/ warto przemyśleć jego rozbudowanie, aby w jak najmniejszym stopniu odpowiadać za wynikłe podczas przewozu szkody towarowe.